Thank you for your patience while we retrieve your images.
Hen in Paradise

Hen in Paradise

Hen resting in Hawaiian garden, Kapaa, Kauai